מחירון נוטריון

 

₪77

לכל אישור נוסף על האישור הראשון

₪94

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות

₪195

לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים

₪247

עד מאה המילים הראשונות בתרגום

אישור נכונות תרגום

₪6

לכל עמוד נוסף באישורים הנוספים

₪25

לעמוד הראשון של כל אישור נוסף על האישור הראשון

₪6

לכל עמוד נוסף באותו אישור

₪77

לעמוד הראשון

אישור העתק צילום מסמך

₪77

לכל עותק נוסף

₪77

אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר

₪77

עבור כל חותם נוסף

₪195

אימות חתימת יחיד כחותם ראשון

אימות חתימה

 

₪87

לכל אישור נוסף לאותה צוואה

₪145

לכל חותם נוסף

₪284

לחותם ראשון

אישור צוואה

   

₪195

אישור חיים

 

₪77

לכל אישור נוסף לאותו תצהיר

₪78

לכל מצהיר נוסף

₪198

למצהיר הראשון

אישור תצהיר

 

₪75

לכל העתק נוסף

₪75

הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול

₪209

קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר

  

₪2,671

עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים

₪1,248

אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים

העדה של מסמך שכיר

  

₪75

לכל אימות נוסף של אותו הסכם

₪434

אימות הסכם ממון