מחירון נוטריון

מחירון נוטריון לפי סוגי מסמכים

מחיר שירותי הנוטריון קבוע בחוק ומפוקח ע"י משרד המשפטים. קיימים מספר סוגים של שירותים שמספק הנוטריון ולכל אחד מהם תעריף שונה בהתאם לסוג המסמך. מחירון שכר הנוטריון מתעדכן אחת לשנה וצמוד למדד המחירים לצרכן. נוטריון אונליין מספקים את כל השירותים שמוסמך הנוטריון וכמובן לפי המחירים המעודכנים. לפניכם פירוט של המחירים לפי שירות ופרמטרים נוספים אשר משפיעים על על המחיר הסופי.

מחירון אישור נכונות תרגום

 • עד מאה המילים הראשונות בתרגום – 247 ש"ח
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 195 ש"ח
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 94 ש"ח
 • לכל אישור נוסף על האישור הראשון – 77 ש"ח

מחירון אישור העתק צילום מסמך

 • לעמוד הראשון – 77 ש"ח
 • לכל עמוד נוסף באותו אישור – 6 ש"ח
 • לעמוד הראשון של כל אישור נוסף על האישור הראשון – 25 ש"ח
 • לכל עמוד נוסף באישורים הנוספים – 6 ש"ח

מחירון אימות חתימה

 • אימות חתימה יחיד כחותם ראשון – 195 ש"ח
 • עבור כל חותם נוסף – 77 ש"ח
 • אישור שהוחתם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר- 77 ש"ח
 • לכל עותק נוסף – 77 ש"ח

מחירון אישור צוואה

 • לחותם ראשון – 284 ש"ח
 • לכל חותם נוסף – 145 ש"ח
 • לכל אישור נוסף מאותה צוואה – 87 ש"ח
 • לכל אישור נוסף על האישור הראשון – 77 ש"ח

מחירון אישור חיים

 • אישור חיים – 195 ש"ח

מחירון אישור תצהיר

 • למצהיר הראשון – 198 ש"ח
 • לכל מצהיר נוסף – 78 ש"ח
 • לכל אישור נוסף לאותו תצהיר – 77 ש"ח

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון – 209 ש"ח
 • הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול – 75 ש"ח
 • לכל העתק נוסף – 75 ש"ח

מחירון העדה של מסמך שכיר

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים- 1,248 ש"ח
 • עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים – 2,671 ש"ח

מחירון אימות הסכם ממון

 • אימות הסכם ממון – 434 ש"ח
 • לכל אימות נוסף של אותו הסכם – 75 ש"ח